Teithiau

ARWYR!


Pentre bach hapus ydi Aberarwr lle mae'r tywydd bob amser yn braf a lle mae pawb yn wên o glust i glust.. Canolbwynt y pentref ydi Ysgol Gynradd Aberarwr lle mae cenedlaethau o blant wedi cael eu dysgu. Ysgol fach fach ydi hi ond mae ‘na wastad rhywbeth yn mynd mlaen yna – ffeiriau, cyngherddau, cyfarfodydd, dosbarthiadau nos, pwyllgorau, eisteddfodau, POPETH! Ac er bod ysgolion bychain yng nghefn gwlad Cymru yn cau'n gyson mae Ysgol Aberarwr wedi cadw ei thir ac mae'n mynd o nerth I nerth.

Poli Puw ydi'r Pennaeth a hi sy'n cadw popeth at ei gilydd yn y pentref. HI yw cadeirydd, llywydd, ysgrifenydd, trysorydd a threfnydd popeth sy'n digwydd yn yr ysgol a hi ydi'r unig athrawes on fasa hi ddim yn dymuno i bethe fod yn wahanol. Mae hi wrth ei bodd. Mae hi'n gweithio'n agos iawn hefo cogyddes yr ysgol. Anti Dwndwns, y Dyn Lollipop, Mr. Gordon a'r gofalwr, Mr. Gittins.

Mae Anti Dwndwns yn ddynes radlon sy'n llawn cariad a chwtchus ac mae'n rhoi ei chalon i bopeth mae hi'n ei goginio i'r plant. Ond mae hi hefyd yn gryf a does wiw i neb ei chroesi.

Mae Mr.Gordon yn boblogaidd iawn hefo plant yr ysgol. Mae'n eu cadw'n ddiogel ac mae'r plant wrth eu bodd hefo'i driciau hud a lledrith.

Mae'r ysgol bob amser fel pin mewn papur a hynny am fod Mr. Gittins yn oflawr diwyd, ffyslyd a CHYFLYM! Mae'n gallu glanhau pobman mewn chwinciad ac os oes neges i'w anfon , Mr Gittins yw'r un i ofyn. Mae'n gallu eu danfon nhw yn gynt nag e bost!

A disgybl hapusa'r ysgol ydi mab Poli Puw, Bobi Bach. Does dim yn y byd yn poeni Bobi. Mae'n fachgen poblogaidd, drygionus, doniol a llawen .

Dim ond un peth sydd wedi achosi cwmwl dros yr ysgol hapus hon. Rai blynyddoedd yn ôl, ynghanol y nos fe ddiflanodd un o'r disgyblion, bachgen bach o'r enw Wil a hyd heddiw mae nhw'n ei gofio ac yn gobeithio y bydd o ryw ddiwrnod yn dychwelyd.

Ond mae yna gwmwl arall ar y ffordd. Mae angen gwaith ar yr ysgol. Mae'r adeilad yn hen ac mae ei hoedran yn dechrau dangos. Mae angen arian ar yr ysgol ond o le y daw hynny? Wel bydd y ffair Nadolig yn ddechrau da. Bydd angen gwneud ymdrech anferth eleni – digon o fwyd, gemau, crefftau, chwaraeon a digon o frwdfrydedd i ledaenu'r neges.

Ond ychydig a wyddai pawb bod y cwmwl duaf i gyd ar fin tywyllu'r pentref cyfan. Mae Casandra Bigfain, y ddynes gyfoethocaf (a chasaf) yng Nghymru yn “bored”. A phan mae Casandra yn bored mae pethau ofnadwy'n digwydd. Mae hi a'i gwas bach gwirion Wiblyn sy'n ei dilyn yn daeog i bob man, eisiau prosiect. Mae ganddi dai a fflatiau a chychod a phlasdai ym mhob man dros y byd ond mae hi'n ffasnio rhywle lle mae hi'n mynd i allu cael llonydd – rhywle tawel, hen adeilad y bydd hi'n gallu rhoi ei stamp ei hun arno, neu hyd yn oed ei ddymchwel… lle tebyg i'r hen ysgol yn Aberarwr.

Mae Casandra yn ffeindio'I ffordd i Aberarwr ac yn cael Wiblyn i wneud ychydig o waith “ymchwil” er mwyn i'w feistres roi ei phŵerau dichellgar ar waith.Mae hi'n trin Wiblyn fel baw ond mae o'n derbyn hynny achos does ganddo fo nunlle arall i fynd. Ac er ei fod yn trio bod yn gas mae'n cael trafferth gwneud. Mae hyn yn gwneud Casandra yn gandryll!

Mae'n dod i wybod bod yr ysgol mewn ychydig o drafferth arainnol felly mae Casandra yn mynd mewn yn syth i swyno Poli Puw a chynnig buddsoddi miloedd o bunnau yn yr adeilad. Ond ei chynllwyn go iawn ydi dwyn yr ysgol oddi ar y pentre i'w throi yn gartref gwledig moethus iddi hi ei hun beth bynnag mae hynny'n ei gymryd.

Ond mae Anti Dwndwns, Mr Gordon a Mr Gittins yn gallu arogli'r drwg yn y caws. Achos mae'u synhwyrau nhw yn llawer mwy siarp na'n synhwyrau ni. Mae nhw'n gryfach na ni, yn gyflymach na ni ac yn LLAWER mwy cyfrwys na ni. Nhw yw...YR ARWYR! Mae nhw wedi bod o gwmpas ers cyn co'. Mr Gordon ydi'r dewin Gwydion o'r Mabinogi, Anti Dwndwns ydi'r Santes Dwynwen a Mr Gittins ydi'r gwibiwr enwog Guto Nyth Brân a'u pwerau arbennig nhw - hud a lledrith, nerth criad a chyflymder anhygoel - sydd wedi cadw pawb yn saff yn Aberarwr eriod. Ond does neb y gwybod hynny ...

Trwy eu pwerau anhygoel nhw nhw a'u gallu i roi hyder a phŵer i eraill mae nhw yn ogystal â Poli Puw a Bobi Bach yn achub y dydd, yn trechu Casandra, yn cadw'r ysgol, yn cael y ffair Nadolig gorau mae nhw wedi ei gael erioed ac yn diogelu dyfodol llewyrchus i Aberarwr.

Mae Wiblyn hefyd yn gwrthod ei feistres wedi iddi ei gamdrin ers blynyddoedd. Mae o a Bobi yn dod yn ffrindiau mawr a chi'n gwbod y bachgen bach ‘na aeth ar goll flynyddoedd yn ôl? Ie, Wiblyn oedd hwnnw a Casandra oedd wedi ei ddwyn ond mae nôl lle mae o i fod rwan ac yn mynd i fyw hefo Bobi a Poli.

Mae dyfodol Aberarwr yn saff diolch i'r Arwyr!

15 Tach 2019
NEUADD BRYNAMAN 07891601363 10:001:00
19 Tach 2019
THEATR Y PAFILIWN - RHYL 07891601363 10:00
21 Tach 2019
CANOLFAN Y CELFYDDYDAU - ABERYSTWYTH 07891601363 10:0012:30
22 Tach 2019
NEUADD DYFI - ABERDYFI 07891601363 10:001:00
26 Tach 2019
SEFYDLIAD Y GLOWYR - COED DUON 07891601363 10:1512:45
27 Tach 2019
NEUADD Y STRAND - LLANFAIR YM MUALLT 07891601363 10:001:00
29 Tach 2019
THEATR Y STIWT - RHOSLLANERCHRUGOG 01978844053 10:001:00
02 Rhag 2019
THEATR Y FFWRNES - LLANELLI 07891601363 10:001:00
03 Rhag 2019
THEATR Y FFWRNES - LLANELLI 07891601363 10:00
05 Rhag 2019
NEUADD GOFFA - CRICCIETH 07891601363 10:001:00
06 Rhag 2019
NEUADD GOFFA - CRICCIETH 07891601363 10:00
9 Rhag 2019
NEUADD GWYN - CASTELL NEDD 07891601363 10:0012:30
11 Rhag 2019
PONTIO, THEATR BRYN TERFEL - BANGOR 01248382828 10:0012:45
12 Rhag 2019
PONTIO, THEATR BRYN TERFEL - BANGOR 01248382828 10:0012:45
13 Rhag 2019
PONTIO, THEATR BRYN TERFEL - BANGOR 01248382828 10:0012:45
19 Rhag 2019
THEATR Y LYRIC - CAERFYRDDIN 07891601363 10:001:00
20 Rhag 2019
THEATR Y LYRIC - CAERFYRDDIN 07891601363 10:00
patagonia